Integritetspolicy

Villa Strömsfors vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att alla personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen – GDPR.

Vi på Villa Strömsfors uppskattar ditt besök på denna sida. Vi värnar om att på bästa sätt skydda den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda alla personuppgifter på bästa sätt. Nedan följer information om hur vi kan använda personuppgifter och vilka rättigheter individer har.

Denna policy gäller för Hökerum Bygg AB och alla bolag i koncernen Familjen Ståhl Invest i Ulricehamn AB (”koncernen”). Policyn omfattar även bolag som tidigare ingått i koncernen där medlemmar ur Familjen Ståhl är registrerade firmatecknare. Bostadsrättsföreningar där bolag inom ”koncernen” enligt avtal ansvarar för föreningens förvaltning av administration omfattas även av denna policy. I denna policy då ”vi”, ”vår”, ”våra” och ”oss” benämns hänvisar det till något eller alla nämnda bolag och alla dess medarbetare.

Användande av personuppgifter

Via våra hemsidor har personer möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med oss. Vi använder endast personuppgifter som behövs för att uppfylla det aktuella syftet. Kontaktuppgifter kan komma att delas med någon av våra samarbetspartners i de fall då en partner behöver engageras för att administrera det aktuella ärendet. I övrigt kommer vi inte att dela information med någon annan part. All eventuell delning med annan part regleras av ett biträdesavtal. När informationen uppfyllt det syfte för vilken den samlades in för kommer alla personuppgifter att gallras eller raderas inom rimlig tidsperiod om inget annat förekommer som rättslig grund som tillhåller oss rätten att spara uppgifterna under en längre period. Exempelvis via lagkrav eller krav från annan myndighet om att utlämna/spara uppgifter för att t ex upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och eller andra brott.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar alltid tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, mot obehörig ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifter, liksom mot annat slag av otillåten behandling av personuppgift.

E-post

Bilaga 1 i vår integritetspolicy innehåller en specificerad E-post policy som sammanfattas med följande punkter i enlighet med Integritetsskyddsmyndigheten rekommendationer angående e-posthantering:

Dina rättigheter

En person som är registrerad i något av våra system har rätt att begära ett utdrag. Registerutdraget är kostnadsfritt för den registrerade en gång per kalenderår. Om personen begär flera registerutdrag i snabb följd har vi rätt att ta ut en administrativ ersättning för att lämna ut materialet eller i vissa fall neka att lämna ut uppgifterna.

En begäran om personuppgiftsutdrag administreras endast om den inkommer till någon av följande e-postadresser:

En begäran kommer att hanteras inom 30 arbetsdagar från att personen i fråga har fått en bekräftelse på att ärendet har registrerats av oss.

Personer har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som tidigare lämnats, eller återkalla ett tidigare lämnat samtycke och meddela att fortsatt behandling av personuppgifter motsättes eller att personen inte önskar ta emot fortsatt information från oss.

Personuppgifter kommer i sådant fall att raderas så snart det är möjligt med hänsyn till andra eventuella åtaganden vi kan ha mot personen. För rättning eller ändring av personuppgifter kontakta er kontaktperson direkt eller skicka ett e-postmeddelande till någon av våra personuppgifts adresser. För att kunna tillgodose personens önskemål om rättning, ändring eller radering ange fullständiga uppgifter samt ange i vilket sammanhang uppgifter har lämnats till oss. Utan denna information, tillsammans med en säker identifiering, saknar vi möjlighet att kontrollera, rätta eller radera personuppgifter.

Vi värnar om att på bästa sätt skydda den personliga integriteten och strävar alltid efter att skydda alla personuppgifter på bästa sätt.

Vårt ansvar

Vi är personuppgiftsansvariga och ansvaret för att behandlingen av personuppgifter sker korrekt ligger på hela vår verksamhet med VD och styrelsen som ytterst ansvariga.

Läs vår integritetspolicy i sin helhet

    Vill du ha vårt nyhetsbrev?
    Detta formulär skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.